Czytelnia

Artykuły

Zew Aniołów

Teofil - „Któż jak Bóg” nr 1/1999


Aniołowie wzywają nas do całkowitego oddania się Bogu. Do tego oddania się w pełni wzywa nas św. Michał Archanioł, wódz zastępów Pańskich, czyli wódz całego stworzenia. Jego imię MI-KA-EL, tłumaczone jako „Któż jak Bóg”, jest wezwaniem do całkowitego zaufania Bogu i oddania się MU bez reszty. To całkowite oddanie się Księcia Aniołów jest jednocześnie uwielbieniem Boga i wyśpiewaniem MU hymnu dziękczynienia za nieskończoną Jego miłość, mądrość i wszechmoc. Jest najlepszym wykorzystaniem wolności, jaką posiada rozumne stworzenie, które wchodząc w odwieczny plan Boga jednoczy się z wolą najlepszego Ojca niebieskiego, szukającego dobra i szczęścia swoich stworzeń. Danie Bogu dobrowolnie i świadomie tego wszystkiego, czego ON nam użyczył w naszej naturze i istnieniu, jest wyrazem miłości i pokory i pozwala Bogu działać przez nas, według zamierzenia Jego odwiecznej mądrości. Jest najlepszym sposobem oddziaływania na innych i tworzenia z nimi rodziny dzieci Bożych. Św. Michał stanął na czele wspólnoty anielskiej oświecając Aniołów światłem Bożym i przekazując im nakazy woli Stwórcy.

Podobną postawę całkowitego oddania się Bogu wyrażają imiona dwóch innych Aniołów, które nam podaje Pismo święte.

RAFA-EL, Rafał, oznacza: Bóg uzdrawia, Bóg jest zdrowiem. Kto się w pełni oddaje Bogu, ten otrzymuje pełnię zdrowia i szczęścia. Anioł Rafał zachęca nas do tego całkowitego oddania się Panu Bogu: „Czyńcie dobrze, a zło was nie spotka” (Tb 12, 7). Jednocześnie przestrzega nas, że gdy nie oddajemy się Bogu i popełniamy grzech, stajemy się wrogami naszego własnego szczęścia: „Ci, którzy popełniają grzech i nieprawość, są wrogami własnej duszy” (Tb 12, 10).

GABRI-EL znaczy: moc Boga, Bóg jest mocny. Ten, kto się całkowicie oddaje Bogu, staje się mocny, w oparciu o moc samego Boga.

W Księdze Apokalipsy Anioł wzywa wszystkich ludzi do postawy bojaźni Boga i uwielbienia Go: „Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon Temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód” (Ap 14, 7).

W tym orędziu Anioł podaje dwie racje przemawiające za całkowitym oddaniem się Bogu w postawie bojaźni Bożej i uwielbienia Stwórcy:
– Bóg jest Stwórcą wszystkiego, stworzenie winno Go uwielbiać.
– Wszyscy ludzie muszą zdać rachunek przed NIM ze swego postępowania.

Dobrzy Aniołowie oddali się całkowicie Bogu i dlatego On napełnił ich szczęściem i udzielił im pełni życia, dopuszczając ich do udziału w swoim boskim życiu.

Do pełnego oddania się Bogu wzywa nas Pan Jezus. Winniśmy miłować Boga całym sobą (por. Mk 12, 30). Chrystus wymaga, by Jego uczniowie wyrzekli się wszystkiego dla Boga (por. Łk 14, 33), by się zaparli we wszystkim samych siebie (por. Mt 16, 24), by zaufali MU całkowicie, bo bez Niego nic nie mogą uczynić (por. J 16, 24). Żąda, aby był kochany ponad ojca, matkę, żonę, męża, dzieci, brata, siostrę (por. Łk 14, 26). Kiedy ON zaprasza na ucztę do Królestwa Niebieskiego, należy przenieść to zaproszenie ponad sprawy życia małżeńskiego, sprawy handlu i ekonomii (por. Łk 14, 15-24). Mówi nam: „Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6, 33).

Chrystus Pan jest wzorem takiego całkowitego oddania się woli Ojca niebieskiego: On wydał się na ofiarę całopalną dla zbawienia ludzi, stając się posłusznym Ojcu aż do śmierci na krzyżu (por. Fil 2, 8). Dlatego Jezus prosi nas, abyśmy trwali w NIM tak, jak gałązka tkwi w szczepie winnym (por. J 15, 4-5). Pan Jezus chce, aby ogień Bożej miłości, który roznieca w nas przez Ducha Świętego, ogarnął nas całkowicie (por. Łk 12, 49; 24, 49). Wtedy napełni nas prawdziwe szczęście i znajdziemy w NIM poczucie prawdziwego bezpieczeństwa (por. J 10, 28).

Tak oddała się Bogu Najświętsza Maryja Panna, Matka Chrystusa i Królowa Aniołów. Gdy jesteśmy w Chrystusie, wszystko to, co jest zgodne z wolą Ojca niebieskiego, zostanie nam udzielone (por. I J 5, 14-15). Gdy zaś nie oddajemy się całkowicie Bogu, szatan, znajdując w nas grzech i zaniedbanie, bierze nas w niewolę.