Czytelnia

Cykl katechez liturgicznych

Epikleza komunijna

Katecheza 40 na niedzielę 23.11.2014 r.


Na pierwszym miejscu wśród próśb zanoszonych w ramach modlitwy eucharystycznej jest modlitwa o Ducha Świętego. Przed „podniesieniem” modlimy się o to, by Duch Święty uświęcił złożone dary, po konsekracji zaś – aby uświęcił i jednoczył uczestników Eucharystii, jak np. w II ME: „Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących Ciało i Krew Chrystusa”.

Dlatego właśnie, że modlitwa ta jest prośbą o tworzenie komunii, czyli jedności, nazywamy ją „epiklezą komunijną”.

Chrystus zbawił nas, to znaczy sprawił, że możliwe jest nasze zjednoczenie z Ojcem. Eucharystia czyni obecnym zbawcze dzieło Chrystusa. Przez udział w niej czujemy się ciągle na nowo zapraszani do jedności z Ojcem i wyposażani w to, co jest nam potrzebne, by do niej zmierzać. Modląc się o jedność wychodzimy naprzeciw Bożemu pragnieniu zjednoczenia nas z sobą. Zbliżając się do Boga, stajemy się bliżsi również sobie nawzajem. Chrystus nie zbawił nas w pojedynkę, ale uczynił z nas lud. W czasie ostatniej wieczerzy modlił się do Ojca, „aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.” (J 17, 22), co więcej: oddał życie, „by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno” (J 11,52).

Komunia święta jednoczy nas z Chrystusem – jest to prawda oczywista. Na czym natomiast polega jedność między nami, która jest owocem przyjęcia Chrystusa? Przecież zwykle nawet nie znamy większości uczestników niedzielnej Eucharystii. Modląc się o jedność nie prosimy o to, by nam było sympatycznie ze sobą, ale by nas jednoczył Duch Święty. To On jest zasadą jedności. Człowiek nie potrafi być sam. Potrzebuje innych, by mógł żyć i rozwijać się, a żyje w pełni wtedy, gdy daje siebie innym. Żyjemy w komunii duchowej wówczas, gdy darem otrzymywanym i dawanym jest Duch Święty w swoich niezliczonych darach, charyzmatach, owocach.

Ostatecznym celem Eucharystii nie jest przemiana chleba i wina, ale uświęcenie tych, którzy przemienione Chleb i Wino przyjmują. To uświęcenie dokonuje się przez zjednoczenie z Chrystusem, w Duchu Świętym.

Św. Augustyn zachęca: „Stawajcie się coraz bardziej tym, co przyjmujecie: Ciałem Chrystusa”.