Czytelnia

Cykl katechez liturgicznych

Modlitwa eucharystyczna

Katecheza 31 na niedzielę 21.09.2014 r.


Sercem całej Mszy świętej jest Modlitwa eucharystyczna, która następuje po przygotowaniu darów ofiarnych i zaczyna się słowami: „W górę serca…” a kończy wielkim uwielbieniem Boga: „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie…”. Jej celem jest składanie Bogu Ojcu dziękczynienia za całe dzieło zbawienia oraz przemiana darów ofiarnych w Ciało i Krew Chrystusa. W modlitwie tej kapłan wzywa lud, aby wzniósł serca do Pana. Chodzi w niej o to, aby lud Boży zjednoczył się z Chrystusem w głoszeniu wielkich dzieł Bożych i w akcie złożenia ofiary. Chociaż odmawia ją sam kapłan, to w rzeczywistości pozostaje ona modlitwą wszystkich zgromadzonych na Mszy świętej. Podczas Modlitwy eucharystycznej całe zgromadzenie przyjmuje postawę stojącą, z wyjątkiem słów konsekracji, gdy wierni klęczą w postawie adoracyjnej.

Polska edycja Mszału rzymskiego zawiera dziesięć różnych Modlitw eucharystycznych, które posiadają ten sam schemat modlitewny. Możemy w nich wyróżnić następujące elementy: prefację, śpiew: Święty, Święty; pierwszą prośbę do Ducha Świętego o uświęcenie złożonych darów chleba i wina oraz Słowa Ustanowienia, czyli konsekracji. Słowa konsekracji są jednakowe we wszystkich modlitwach. Po ich wypowiedzeniu kapłan ukazuje wiernym Hostię i Kielich. Po konsekracji mamy aklamację, czyli odpowiedź ludu. Następnie kapłan odmawia anamnezę, która przypomina i uobecnia misterium paschalne Chrystusa: Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Później następuje złożenie ofiary i celebrans odmawia drugą modlitwę do Ducha Świętego, aby wszyscy, którzy będą spożywać konsekrowane dary, Jego mocą złączyli się w miłości w jedno Ciało Chrystusa. W każdej Modlitwie eucharystycznej występują modlitwy wstawiennicze za żyjących i zmarłych członków Kościoła. Końcowa część Modlitwy eucharystycznej, tzw. doksologia, która towarzyszy podniesieniu przez celebransa pateny i kielicha jest wyrazem radości i podziwu wobec tego wszystkiego, co zostało nam dane przez Boga oraz hołdem, jaki zgromadzenie eucharystyczne składa Bogu w Trójcy Jedynemu.