Czytelnia

Cykl katechez liturgicznych

Struktura Liturgii Słowa

Katecheza 12 na niedzielę 16.02.2014 r.


Liturgia słowa jest najstarszą częścią Mszy świętej i w prostej linii wywodzi się z modlitw synagogalnych ludu izraelskiego. Jeśli w pierwszej części Eucharystii Bóg gromadzi swój Lud, to w drugiej poucza go swoim Słowem. Główną część liturgii słowa stanowią czytania wyjęte z Pisma świętego. Liturgię słowa rozpoczyna pierwsze czytanie, po którym następuje psalm responsoryjny jako odpowiedź na usłyszane słowo. W niedziele i uroczystości po psalmie następuje drugie czytanie. Następnie rozpoczyna się śpiew przed Ewangelią. Centralne miejsce w Liturgii Słowa zajmuje proklamacja Ewangelii, po której następuje homilia celebransa, zalecana także w dni powszednie. We wszystkie niedziele i uroczystości w ciągu roku po homilii odmawia się Wyznanie Wiary. Liturgię słowa kończy modlitwa powszechna, w której zgromadzenie liturgiczne prosi Boga we wszystkich sprawach Kościoła i świata.

Przez Liturgię Słowa, którą mądrość Kościoła strukturalnie uporządkowała, by centrum stanowiła Ewangelia, powinniśmy karmić się duchową strawą. Sam Chrystus przez swoje słowo jest obecny pośród wiernych. Lud przyswaja sobie to Boże słowo w milczeniu i przez śpiewy oraz przyłącza się do niego przez wyznanie wiary; nakarmiony tym słowem zanosi modlitwę powszechną w potrzebach całego Kościoła i za zbawienie całego świata. Obficie zastawiony stół Słowa Bożego, jego interpretacja, medytacja oraz modlitwa uobecniają w sposób szczególny Osobę Jezusa Chrystusa, który do nas mówi i pragnie odpowiedzi z naszej strony; odpowiedzi bardzo konkretnej, opartej o przykazanie miłości: Będziesz miłował Pana Boga twego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy. (Mt 22, 37-40).