Czytelnia

Cykl katechez liturgicznych

Symbolika wina

Katecheza 24 na niedzielę 25.05.2014 r.


Wino, podobnie jak pszenny chleb, w krajach śródziemnomorskich stanowi element podstawowego pożywienia.

Jak czytamy w Księdze Syracha (31, 27): "stworzone jest […] dla rozweselenia ludzi" i symbolizuje wszelką radość, jaką człowiek może przeżywać na ziemi, a także przyjaźń i miłość. To owoc współpracy człowieka z Bożym błogosławieństwem. Symbolizuje ludzką solidarność i gościnność. Również szczęście mesjańskie przedstawiane jest jako uczta, przygotowana przez Pana, na której będzie można kosztować "najwyborniejszych win" (Iz 25,6).

Niebezpieczeństwo nadużycia wina skutkuje wprowadzaniem zakazów jego spożywania. Nie mogą go spożywać kapłani zbliżający się do Namiotu Spotkania i żołnierze w czasie wojny. Dobrowolne wyrzeczenie się wina na pewien czas lub na całe życie jest wyrazem radykalnego oddania Panu Bogu i Jego zamysłom. Ci, którzy składają ślub tzw. nazireatu, wyrzekają się wina - symbolu łatwego życia. Nie zaspokajając swoich pragnień "na ziemi" tym mocniej oczekują przyjścia Pana i spełnienia Jego obietnic, jak uczyni to m. in. Jan Chrzciciel.

Nowy Testament przejmuje i rozwija starotestamentową symbolikę wina. I tak pierwszego cudu dokonuje Jezus w Kanie Galilejskiej, przemieniając wodę w wino. Jego czyn jest znakiem początku czasów ostatecznych, które symbolizuje obfitość. "Nowe wino" w Ewangelii jest symbolem nowego przymierza w osobie Jezusa. "Nowe wino" rozsadza stare bukłaki, jest darem miłości Chrystusowej i radości, jaką niesie ze sobą przyjście Mesjasza. Wreszcie w Ewangelii św. Mateusza "nowe wino" oznacza wypełnienie czasów mesjańskich: "Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego" (Mt 26, 29). Zanim chrześcijanin zacznie pić "nowe wino" w Królestwie Ojca, gasi pragnienie winem, które stało się Krwią, przelaną przez Pana: "Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi Chrystusa?" (1 Kor 10, 16).