Budowa nowej świątyni

Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna

Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna

Projektowany zespół budynków usytuowany jest na działce nr 318/16 o powierzchni 0.4990 ha przy ul. Rysowniczej 11 w Łodzi.

Otoczenie działki to tereny zrealizowanego budownictwa mieszkaniowego: od wschodu budynki 11-to kondygnacyjne przy ul. Sukienniczej, od zachodu budynki 5-ro kondygnacyjne. Południowo-zachodni narożnik działki zajmuje istniejący budynek, kaplica z plebanią. Przez działkę przechodzi istniejąca magistrala ciepłownicza. Teren opada w stronę południową. Różnica terenu pomiędzy południowym a północnym krańcem działki wynosi około 1 m. Na działce nie występuje zieleń wysoka.

Nowoprojektowane budynki – kościół i budynek parafialny – zaprojektowano na niezagospodarowanej dotychczas północno-wschodniej części działki. Zaprojektowany w kształcie litery „L” zespół, wydziela w południowej części działki teren placu przedkościelnego, a w części zachodniej zielony dziedziniec z wejściem do kancelarii i sal parafialnych. Wieżę usytuowano w pobliżu południowo-zachodniego narożnika vis a vis wejścia do kancelarii.

Analizując główne kierunki napływu mieszkańców do kościoła, wejście główne zaprojektowano od strony południowej. Od tej strony zaprojektowano również utwardzony plac przykościelny, który zostanie połączony z istniejącym placykiem przed kaplicą ciągiem pieszym przebiegającym ze wschodu na zachód przez działkę. Pozostałą część działki przewiduje się utrzymać jako teren biologicznie czynny (wysoka i niska zieleń). Od wschodu również zaprojektowano mniejsze wejście boczne do kościoła przeznaczone również dla niepełnosprawnych.

Zaprojektowano dwa nowe wjazdy na działkę. Pierwszy od południa, na teren placu przedkościelnego i drugi od strony północnej do budynku parafialnego. Przy placu dla gości z poza parafii zaprojektowano zatokę parkingową (w wyjątkowych okolicznościach zakłada się także parkowanie na placu).